Skip to Main Content

Thư viện

Talk to a librarian in your language, Habla con un bibliotecario, Trò chuyện với thủ thư, 詢問圖書館館員

Chào mừng các bạn đến với trang tài nguyên của City College!

Nếu bạn là sinh viên ESL không tín chỉ, thư viện có các nguồn để bạn cải thiện việc học của mình!

Dịch Vụ Diện Thoại Bằng Tiếng Việt

!!Thủ thư CCSF sẵn sàng hỗ trợ sinh viên bằng tiếng Việt qua điện thoại. Bạn có thể gọi (415) 598-8440.  Nếu thủ thư không trả lời được, hãy để lại tên và số điện thoại của bạn và thủ thư sẽ liên hệ với bạn trong những giờ sau:

Thứ Hai, 12 giờ trưa - 1 giờ chiều và 5 giờ chiều - 7 giờ tối 
Thứ Ba, 12 giờ trưa - 1 giờ chiều và 3 giờ chiều - 8 giờ tối 
Thứ Tư , 5 giờ chiều - 8 giờ tối 
Thứ Năm, 12 giờ trưa - 1 giờ chiều và 3 giờ chiều - 8 giờ tối 
Thứ Sáu, 12 giờ trưa - 1 giờ chiều 

ESL Research Guide - Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho học sinh ESL (Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai) nhiều tài nguyên và mẹo sử dụng thư viện. Mỗi túi sách sẽ chứa các mục đọc giải trí (tiểu thuyết - Fiction và phi hư cấu- Non-Fiction) từ bộ Thư viện CCSF Rosenberg READ Collection  được nhóm theo các cấp độ ESL: Level 1-2, Level 3-4, Level 5-6 và Level 7-8.

Cho Mượn Chromebook

Thư viện Rosenberg có sẵn máy tính xách tay cho sinh viên mượn.

Dự Trữ Khóa Học

Dự trữ khóa học là sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy mà sinh viên CCSF có thể mượn. Tìm dự trữ khóa học bằng OneSearch, công cụ tìm kiếm Thư viện. Nhấp vào tab Dự trữ khóa học và tìm kiếm theo Khóa học, Người hướng dẫn (Tên giáo viên) hoặc Tiêu đề. Nếu bạn không thấy sách cho khóa học của mình, hãy yêu cầu người hướng dẫn (giáo viên) của bạn xem xét làm việc với thư viện để cung cấp cho bạn mượn một bản sao.

Nhận Dồ Của Bạn Tại Thư Viện Rosenberg Trên Ocean Campus

Rosenberg Pickup cung cấp cho bạn một cách dễ dàng, không tiếp xúc và thuận tiện để truy cập các bộ sưu tập vật lý của chúng tôi trong khi vẫn đóng cửa bên trong thư viện.

Xem phim ảnh này về cách đưa ra yêu cầu không tiếp xúc

Report a problem. Login to LibApps Staff wiki

Library & Learning Resources, City College of San Francisco
50 Frida Kahlo Way, San Francisco, CA 94112 | 415-452-5541