Skip to Main Content

Công nghệ

Công nghệ

Kiểm tra công nghệ bạn cần để thành công trong các lớp học của mình từ thư viện. 

Nguyên tắc mượn: thiết bị:

 • Người tham dự có thể xem công nghệ từ thư viện (ví dụ: máy tính, điểm phát sóng) và sẽ bị giới hạn ở 1 máy tính (máy tính xách tay hoặc Chromebook) và 1 điểm phát sóng. Nhân viên CCSF không thể xác minh việc khởi động wave hoặc Chromebook tại thời điểm này. 
 • Chromebook, máy tính xách tay và điểm phát sóng có thể được mượn từ tất cả các Thư viện CCSF. 
 • Vui lòng trả lại Chromebook, máy tính xách tay và điểm phát sóng cho thư viện trong giờ mở cửa. 
 • Người dùng chịu trách nhiệm về thiết bị cho đến khi nó được trả lại cùng với tất cả các phụ kiện liên quan. 
 • CCSF không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc hư hỏng thiết bị trong quá trình mượn. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này. 
 • Người mượn phải tuân thủ các luật và chính sách của trường Cao đẳng, tiểu bang và liên bang về việc sử dụng các dịch vụ máy tính và mạng thích hợp của trường đại học. 

Các công nghệ có sẵn để mượn:

Học sinh có thể xem tài liệu thư viện bằng cách đến thư viện trong giờ mở cửa. Hoặc học sinh cũng có thể yêu cầu các tài liệu bằng cách nhấp vào công nghệ từ bảng bên dưới và làm theo hướng dẫn bên dưới: 

 1. Bấm lên "Get it" của trang mục, nhấp vào liên kết đăng nhập và đăng     nhập bằng ID RAM và mật khẩu của bạn. 
 2. Khi bạn đã đăng nhập và đã chọn, “Request" cạnh mục bạn đang     yêu cầu. 
 3. Chờ email xác nhận trong tài khoản email CCSF của bạn thông báo     mục thư viện của bạn đã sẵn sàng để nhận. Có thể mất khoảng một     tuần. 
 4. Nhận vật phẩm của bạn mượn tại quầy thư viện trong thư viện mà nó     đã được yêu cầu. 
 5. Trò chuyện với thủ thư nếu bạn cần trợ giúp! 

Để được hỗ trợ máy tính xách tay, Chromebook và WiFi Hotspot, hãy liên hệ với Bộ phận trợ giúp CCSF, 24 giờ một ngày theo số 877-379-2491 hoặc gửi email đến helpdesk@ccsf.edu

Để được hướng dẫn kiểm tra trạng thái yêu cầu của bạn, hãy truy cập What is the status of my book/computer/hotspot request? FAQ

Laptops Thời gian cho vay Hướng dẫn sử dụng
Lenovo 100e Chromebook. Model 81MA Một học kỳ Chromebook User Manual
Dell Latitude E7270 laptop Một học kỳ Laptop User Manual
WiFi Hotspots Thời gian cho vay Hướng dẫn sử dụng
Kajeet WiFi Hotspot SmartSpot 900 Một học kỳ Smart Spot 900 User Manual
Kajeet WiFi Hotspot SmartSpot V400/O55 Một học kỳ Smart Spot V400/O55 User Manual
Franklin WiFi Hotspot Wireless R850 Một học kỳ Franklin Wireless R850 User Manual
Kajeet WiFi Hotspot SmartSpot 717 Một học kỳ Smart Spot 717 User Manual
Kajeet WiFi Hotspot SmartSpot 917 Một học kỳ Smart Spot 917 User Manual

Hãy liên hệ với Bộ phận trợ giúp của CCSF, 24 giờ một ngày theo số 877-379-2491 hoặc gửi email tới helpdesk@ccsf.edu để giúp khắc phục sự cố điểm phát sóng của bạn. 

Calculators Thời gian cho vay Hướng dẫn sử dụng
TI-30Xa solar calculator Một học kỳ TI-30Xa User Manual
TI 84 plus graphing calculator Một học kỳ TI 84 User Manual

Quan trọng: Trong thời gian đóng cửa thư viện do covid 19, ổ đĩa flash và cáp không khả dụng. 

Report a problem. Login to LibApps Staff wiki

Library & Learning Resources, City College of San Francisco
50 Frida Kahlo Way, San Francisco, CA 94112 | 415-452-5541